nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

ABY VODA BOLA LACNÁ

CENA VODY JE DNES NAJČASTEJŠÍM DÔVODOM, KTORÝ VEDIE OBYVATEĽOV K ZNIŽOVANIU JEJ SPOTREBY
V DOMÁCNOSTIACH. NO OBMEDZOVANIE TEJTO SPOTREBY, VEDIE, ŽIAĽ LEN KU KRÁTKODOBEJ FINANČNEJ
ÚSPORE. Z DLHODOBEJŠIEHO HĽADISKA DOSIAHNU OBYVATELIA PRÁVE OPAČNÝ EFEKT. ŠETRENIE VODOU
SA ZÁKONITE MUSÍ PREJAVIŤ VO ZVÝŠENEJ CENE VODNÉHO A STOČNÉHO.

Prečo? Pretože cenu vodného a stočného tvoria náklady priamo súvi- siace s rozvádzaním, údržbou a prevádzkou vodovodnej a kanalizačnej siete. To znamená, že takmer 80 percent nákladov vodárenskej spoloč- nosti je fixných, čiže takých, ktoré sa musia hradiť i keď sa voda neodo- berá! V praxi sa to prejaví tak, že keď obmedzíme spotrebu vody na minimum, výsledná cena za jeden meter kubický bude stúpať. Pretože aj naďalej bude stále finančne nákladná prevádzka vodárenských ob- jektov, údržba, opravy, zavádzanie nových technológií, modernizácia, rozširovanie rozvodných sietí a poplatky za čoraz drahšiu elektrickú energiu. Inak povedané: v cene vody (vodné) a odvádzanie odpadovej vody (stočné) sa odzrkadľujú všetky ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu vody. Tieto náklady schvaľuje a kontroluje (re- guluje) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

ČO ROBIŤ ABY CENA VODY NESTÚPALA?

Image_002

Na grafe jasne vidno ako prudko sa znížila spotreba vody v Turčianskom regióne za ostatných 20 rokov. Kým v roku 1995 dodávala vodárenská spoločnosť odberateľom 10,3 miliónov kubických metrov pitnej vody, v roku 2015 to bolo už len 4,8 miliónov kubických metrov. To znamená, že spotreba klesla o viac ako 50 percent!

Pri každoročnom poklese spotreby vody vidíme, že okrem príjmov z regulovanej činnosti (za vodné a stočné) sú príjmy, ktoré si zabezpe- čuje Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. z neregulovanej činnosti ( z prevádzky vodných a fotovoltaických elektrární, kogeneračnej jed- notky, tržby z vývozu žúmp a iných) kľúčové pre prevádzku spoločnosti, jej ďalší rozvoj a potrebné investície.

Treba si však uvedomiť, že ani tieto príjmy nemôžu donekonečna vy- krývať straty z neustáleho klesania spotreby vody. Ak sa spotreba ne- začne zvyšovať, bude sa musieť zvýšiť cena vody. Takže ak chceme mať vodu stále lacnú, musíme ňou prestať neustále šetriť.

NEŠETRIME VODOU NA ÚKOR ZDRAVIA!

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou predstavuje jedno z naj- významnejších opatrení na ochranu zdravia ľudí a charakterizuje život- nú úroveň krajiny. Priemerná spotreba pitnej vody v krajinách EÚ je cca 130 – 150 litrov na osobu a deň v domácnostiach. V slovenských domácnostiach je to v priemere iba 90 litrov na osobu na deň. Tým sa veľmi nebezpečne blížime k hranici hygienického minima, ktoré predsta- vuje 80 litrov na osobu a deň. A to aj v Afrike. Nedostatočným pitným režimom a nedostatočnou hygienou, vážne ohrozujeme svoje zdravie.

Pritom napríklad bez elektrickej energie, mobilov, plynu, satelitu, te- levízie, dvoch, troch áut v rodine – môžeme žiť. A predsa sme ochotní za ne utrácať množstvo peňazí. A za zdravú pitnú vodu, bez ktorej jed- noducho neprežijeme – váhame zaplatiť! A naopak, úplne nelogicky – radi zaplatíme za rôzne nezdravé, sladené nápoje v plastových fľašiach, hoci sú priemerne 350 krát drahšie ako mimoriadne kvalitná, chutná a zdravá, turčianska voda z vodovodu!

-faj-